neljapäev, 20. oktoober 2022

Edukas nutiorienteerumise võistlus

Pärnu koolide õpilased osalesid 18. oktoobril iga-aastasel ülelinnalisel nutiorienteerumisel. Nutiorienteerumise võistlus korraldati Klass+ projekti “Pärnu koolide digipööre oskusainetes” raames. Sel aastal kasutati nutiorienteerumise läbiviimiseks esmakordselt SportIdent orienteerumisvahendeid. Võistlus toimus neljas vanuseklassis: 1.-3.kl, 4.-6. kl, 7.-9. kl ja gümnaasium. Võistluse viisid läbi Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kehalise kasvatuse õpetajad koos koolide haridustehnoloogide ja õpilastega.

1.-3.klassi võistlus toimus Pärnu Munamäel. Meie kooli võistkond (Brenet Karotamm, Derek Mõttus, Sebastian Seisonen) saavutas 2. koha. Juhendaja õpetaja Karin Rahuvarm.

4.-6. klassi võistlus toimus Pärnu kesklinna piirkonnas. Meie kooli võistkond (Frode Kuusk, Mark Mihkelson, Hannah Peterson) saavutas 1. koha. Õpilased said auhinnaks diplomi ja Apollo kinkekaardi. Juhendaja õpetaja Lemme Sulaoja.

7.-9. klassi võistlus toimus samuti Pärnu kesklinna piirkonnas. Meie kooli võistkond (Mattias Mahlakas, Georg Rosenstein, Arti Juhansoo) saavutas 2. koha. Juhendaja õpetaja Kairi Osula.


pühapäev, 24. aprill 2022

Internetiturvalisuse teavitamine

Sel aastal tähistati internetiturvalisuse päeva 8. veebruaril.

Meie koolis valmistusid 5.-7. klasside õpilased esinemiseks internetiturvalisuse teemal.

5.c klassi õpilased esinesid 1.c ja 9.c klassile. Viimane oli päris paras proovikivi.

6.s klasside õpilased esinesid osadele A-klassidele ja 1.s klassile.

Esialgu õpilased tutvustasid erinevaid teemasid ja seejärel viidi läbi viktoriin Kahootis.

Esitlusel räägiti:

kuidas märgata internetis kiusamist;

kuidas ebameeldivalt käitujat blokeerida ja tema käitumisest raporteerida;

uuriti, millised on korrektsed tõendid, et neid politseile esitada;

jagati lasteabi telefoninimbrit ja veebipolitsei kontakti.

Esiltuse algversioon:


Viktoriin Kahootis:
Kahooti viktoriinis osalemisega said mõned eksimused veel selgemaks.neljapäev, 24. märts 2022

Nutisõltuvus

 Jagame Jaan Aru loal loengut nutisõltuvusest.

esmaspäev, 7. märts 2022

Interaktiivne mänguväljak LÜ

 3.märtsil 2022.a jõudsid meie kooli 2 uudset interaktiivset seadet LÜ. Oleme sihiks võtnud pakkuda igal koolipäeval liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele, heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule, mida vähendab omakorda ka ainete liigne killustatus ja teoreetilisus. Kuivõrd teadmisi omandatakse kaasajal mitte niivõrd nende endi pärast, vaid vajadusest neid kasutada, muutub oluliseks see, kuidas seostada õpitud teadmisi ja oskusi nii ühes õppeaines, ainevaldkondades kui ka erinevate õppeainete ja-valdkondade vahel. Liikumisvõimaluste suurenemine parandab mõtlemis- ja õpivõimet.  

Nende eesmärkide elluviimiseks soetasimegi 2 uudset interaktiivset mänguväljakut LÜ (https://play-lu.com/). Antud seadet pole Eestis veel üheski koolis. LÜ võimaldab läbi liikumise lõimida erinevaid õppeaineid ja kinnistada teadmisi, arendada õpilaste koostööoskuseid, meeskonnatööd. LÜ rakendamine ainetundides võimaldab läbi praktiliste tegevuste kinnistada teoreetilisi teadmisi. 

Üks mobiilne seade paigutati Kesklinna koolide võimlasse, kus on kolme kooli  igapäevases ühiskasutuses. Projektipartneriteks on koolid (Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Sütevaka Humanitaargümnaasium), kes jagavad igapäevaselt Kesklinna koolide võimlat ainetundide läbiviimiseks ning kellega koostöö on meil olnud pikaajaline erinevate spordiürituste korraldamisel (nt kolme kooli pargijooks, ülelinnaline HEV laste spordipäev). Lisaks kaasame Pärnu Kesklinna Lasteaia.

Teine mobiilne seade jääb eelkõige Kuninga Tänava Põhikooli hoones põhiainetundides. Alustame 2022. septembris koolis uuendusliku 1. klassi interaktiivse õppeprogrammiga kasutades LÜd. Klassiõpetaja viib 1. klassi õpilastele iganädalaselt läbi vähemalt ühe ainetunni interaktiivsel mänguväljakul. Lisaks võimaldab seade viia ainetunde läbi inglise keeles, matemaatikas, loodus- ja sotsiaalainetes lõimituna liikumisega.

Paigaldamise päeval viidi läbi esmane koolitus projektigrupi liikmetele. Seadet saavad õpilased kasutada nii kehalise kasvatuse tundides, spordivahetundides kui ainetundides.

LÜ ostmist rahastati “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse projekti rahadega Klass+.