Pühapäev, 24. aprill 2022

Internetiturvalisuse teavitamine

Sel aastal tähistati internetiturvalisuse päeva 8. veebruaril.

Meie koolis valmistusid 5.-7. klasside õpilased esinemiseks internetiturvalisuse teemal.

5.c klassi õpilased esinesid 1.c ja 9.c klassile. Viimane oli päris paras proovikivi.

6.s klasside õpilased esinesid osadele A-klassidele ja 1.s klassile.

Esialgu õpilased tutvustasid erinevaid teemasid ja seejärel viidi läbi viktoriin Kahootis.

Esitlusel räägiti:

kuidas märgata internetis kiusamist;

kuidas ebameeldivalt käitujat blokeerida ja tema käitumisest raporteerida;

uuriti, millised on korrektsed tõendid, et neid politseile esitada;

jagati lasteabi telefoninimbrit ja veebipolitsei kontakti.

Esiltuse algversioon:


Viktoriin Kahootis:
Kahooti viktoriinis osalemisega said mõned eksimused veel selgemaks.Neljapäev, 24. märts 2022

Nutisõltuvus

 Jagame Jaan Aru loal loengut nutisõltuvusest.

Esmaspäev, 7. märts 2022

Interaktiivne mänguväljak LÜ

 3.märtsil 2022.a jõudsid meie kooli 2 uudset interaktiivset seadet LÜ. Oleme sihiks võtnud pakkuda igal koolipäeval liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele, heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule, mida vähendab omakorda ka ainete liigne killustatus ja teoreetilisus. Kuivõrd teadmisi omandatakse kaasajal mitte niivõrd nende endi pärast, vaid vajadusest neid kasutada, muutub oluliseks see, kuidas seostada õpitud teadmisi ja oskusi nii ühes õppeaines, ainevaldkondades kui ka erinevate õppeainete ja-valdkondade vahel. Liikumisvõimaluste suurenemine parandab mõtlemis- ja õpivõimet.  

Nende eesmärkide elluviimiseks soetasimegi 2 uudset interaktiivset mänguväljakut LÜ (https://play-lu.com/). Antud seadet pole Eestis veel üheski koolis. LÜ võimaldab läbi liikumise lõimida erinevaid õppeaineid ja kinnistada teadmisi, arendada õpilaste koostööoskuseid, meeskonnatööd. LÜ rakendamine ainetundides võimaldab läbi praktiliste tegevuste kinnistada teoreetilisi teadmisi. 

Üks mobiilne seade paigutati Kesklinna koolide võimlasse, kus on kolme kooli  igapäevases ühiskasutuses. Projektipartneriteks on koolid (Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Sütevaka Humanitaargümnaasium), kes jagavad igapäevaselt Kesklinna koolide võimlat ainetundide läbiviimiseks ning kellega koostöö on meil olnud pikaajaline erinevate spordiürituste korraldamisel (nt kolme kooli pargijooks, ülelinnaline HEV laste spordipäev). Lisaks kaasame Pärnu Kesklinna Lasteaia.

Teine mobiilne seade jääb eelkõige Kuninga Tänava Põhikooli hoones põhiainetundides. Alustame 2022. septembris koolis uuendusliku 1. klassi interaktiivse õppeprogrammiga kasutades LÜd. Klassiõpetaja viib 1. klassi õpilastele iganädalaselt läbi vähemalt ühe ainetunni interaktiivsel mänguväljakul. Lisaks võimaldab seade viia ainetunde läbi inglise keeles, matemaatikas, loodus- ja sotsiaalainetes lõimituna liikumisega.

Paigaldamise päeval viidi läbi esmane koolitus projektigrupi liikmetele. Seadet saavad õpilased kasutada nii kehalise kasvatuse tundides, spordivahetundides kui ainetundides.

LÜ ostmist rahastati “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse projekti rahadega Klass+.

Kolmapäev, 22. september 2021

Nutiorienteerumise võistlus

 14. septembril korraldati Pärnu linna infootsingu võistlusmäng 1.-9. klassile. Võistlused toimusid kolmes vanusegrupis: 1.-3.kl, 4.-6.kl ja 7.-9.kl. Võistlusel tuli Actionboundi äpi abil orienteeruda ja nutivahendis otsida vastuseid küsimustele.

Kõigil meie kooli võistkondadel läks väga hästi.

1.-3. kl meeskond sai oma vanusegrupis 3. koha. Võistkonda kuulusid Mattias Proos, Stefan Kononov ja Maureen Väljas.

4.-6. kl meeskond sai oma vanusegrupis 2. koha. Võistkonda kuulusid Loretta Raime ja Pärt Ruubel.

7.-9. kl meeskond sai oma vanusegrupis 3. koha. Võistkonda kuulusid Siim Saarse, Aaron Unt ja Erki Roosme.

Pärt ja Loretta ülesande jaoks endist pilti pildistamas.


Laupäev, 7. märts 2020

"Our Cool School" video

5.c klassi õpilased osalevad sel õppeaastal eTwinningu projektis "Our Cool School". Projektis osalevad 8 kooli. Peale meie veel Eestist Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, 2 Poola kooli, 2 kooli Türgist, üks Hispaaniast ja üks kool Soomest.
Projektitööna valmis 5.c kl õpilastel ühistööna kooli tutvustav video. Õpilased filmisid videoklipid oma isiklike nutitelefonidega ja panid klipid koolis kokku videotöötlusprogrammiga MAGIX. Õpilasi juhendas õpetaja Lemme Sulaoja. Suur täna õpetajatele, kes olid nõus klippides osalema või andsid loa koolitööd filmida.
Vaata projekti alguslugu siit.

Pühapäev, 23. veebruar 2020

2.-4.kl Nutivõistlus

Selgi aastal osalesime Pärnu linna algklasside Nutivõistlusel. Võistlus toimus 20. veebruaril Pärnu Vanalinna Põhikoolis.
Nutivõistlusel on traditsiooniliselt 3 ülesannet:
  • turvaline käitumine internetis
  • info otsimine
  • loovülesanne
Meie kooli õpetajad koostasid ja viisid läbi turvalise interneti viktoriini. Rääma Põhikool vastutas infootsingu ülesande läbiviimise eest ja Vanalinna Põhikool korraldas loovülesande läbiviimise. Loovülesandeks tuli etteantud põhja baasil luua liikumispausi mäng X-breik. Vaata meie X-Breiki siit.
Meie kooli võistkonnas oli 6 õpilast: 2. klassi esindasid Pärt Ruubel ja Oliver Aksel Leipalu, 3. klassidest Emma Miia Martson ja Nora Nummert, 4. klassidest Enriko Kimber ja Egert Pähkel. Õpilased olid väga tublid. Igaüks andis oma panuse ja õppisid koostööd tegema.
Meie kooli võistkonnal läks kõige paremini turvalise interneti viktoriinil. Loovülesande koostamisel jäädi veidi ajahätta. Kokkuvõttes saavutasime tubli 4. koha.
Õpilasi valmistasid ette õpetajad Inga Merisaar, Katrin Kurvits, Tiiu Kiveste ja Lemme Sulaoja.