teisipäev, 14. november 2017

Kuninga kool käis Saksamaal kaht rahvusvahelist projekti algatamas

Käesolev õppeaasta algas Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile heade uudistega: kool sai rahastuse suisa kahes Erasmus+ projektis osalemiseks. Oktoobris-novembris käidigi pisikese delegatsiooniga Saksamaal projekte algatamas.
25.-28. oktoobril osalesid kooli direktriss Urve Krause ja projektijuht ning prantsuse keele õpetaja Liis Raal-Virks Hannoveris toimunud Erasmus+ projekti “Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity” (tõlkes “21. sajandi 4 olulist oskust: uudishimu, koostöisus, suhtlus ja loomingulisus“) raames esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Antud projekti eesmärgiks on suurendada tänaste õpilaste läbilöögivõimet tööturul, arendades neis oskusi ja pädevusi, mida tänapäeva maailmas vaja on. Rahvusvahelist projektikohtumist võõrustas projekti peakoordinaator-kool nimega Schillerschule Hannover. Kooli eripäraks ja tugevuseks on kakskeelse õppekava võimalus ning inglise keele süvaõpe. Koolis keskendutakse ka loodus- ja reaalainete süvendatud õpetamisele projekti- ja avastusõppe läbi. Lisaks Kuninga koolile osalesid projektikohtumisel partnerkoolid Itaaliast, Hispaaniast ja Hollandist. Esimese projektikohtumise eesmärgiks oli leppida kokku oluliste projektitegevuste tähtaegades, nüanssides ja vastutusalades. Sellel õppeaastal korraldatakse igas partnerriigi koolis logovõistlus, töötatakse välisõpilaste ja –õpetajatega ühiselt Twinspace keskkonnas, töötatakse välja infovoldikud nõuannetega karjäärivaliku teemal ja osaletakse projektilähetustel Hollandis ja Eestis. Neist esimeses külastatakse erinevaid kohalikke ettevõtteid ja osaletakse karjäärialastes töötubades, teises jagatakse partnerkoolide õpetajatele kogemusi karjäärikoordineerimise ja ettevõtlusõppe korraldamisest Eestis ja Kuninga koolis. Pärnus võõrustatakse külalisi antud projekti raames aprilli keskpaigas 2018. aastal.
4.-8. novembril osalesid kooli õppealajuhataja Liina Õmblus ja projektijuht Liis Raal-Virks Saksamaal Neresheimis toimunud Erasmus+ projekti „”CliMates – together for the better” (tõlkes “Kliimasemud – üheskoos parema heaks”) raames toimunud esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Projekti eesmärgiks on õpilaste keskkonnaalaste teadmiste süvendamine, keskkonnasõbralike hoiakute kujundamine ja praktiseerimine igapäevaelus, et vähendada meie ökoloogilist jalajälge ning püüda anda oma panus kliimasoojenemise pidurdamiseks. Projekti raames luuakse iga osaleva kooli linna ja maakonda keskkonnaalaseid õpperadu, mida saab ka pärast projekti lõppemist loodusainete tundide raames õpilastega spetsiaalse äpi abil läbida. Seega lõimib projekt nii loodusaineid, informaatikat kui võõrkeeli. Kohtumine toimus projekti koordineerivas koolis nimega Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium, mille koolipere moodustavad umbes 300 õpilast ja 30 õpetajat. Teisteks partnerriikideks on Hispaania, Prantsusmaa ja Ungari. Esimese kohtumise eesmärgiks oli projektiväljundite konkreetsem defineerimine ning soovitud projektitulemuste saavutamiseks vajalike tegevuste detailne planeerimine. Sellel õppeaastal osaletakse õpetajate-õpilastega arvutialastel koolitustel Hispaanias Tenerifel ja Ungaris Budapestis, luuakse oma kooli ümbruskonna looduslikke vaatamisväärsusi tutvustavad materjalid, koostatakse oma riigi ja regiooni looduslikku ja keskkonnaalast eripära käsitlevad küsitlused ning räägitakse sealsetest kliimamuutustest ja –probleemidest, alustatakse suhtlust ja koostööd õpetajate ja õpilaste vahel Twinspace keskkonnas ning osaletakse rahvusvahelistel projektikohtumistel Prantsusmaale kuuluval Martinique’i saarel Kariibidel ning Eestis. Projektikohtumistel tutvustatakse partnerkoolide õpetejatele-õpilastele vastuvõtva maa kliimat, loodust ja keskkonnaalaseid probleeme ning eripära, võetakse osa keskkonnaalastest haridusprogrammidest ja praktilistest tegevustest.
Kuninga kooli pere on asunud innukalt täitma esimesi projektiülesandeid ning nii õpetajad kui õpilased on väga motiveeritud projektides osalema ja neisse panustama. Kooli juhtkond hindab alanud rahvusvaheliste projektide juures eriti nende suunitlust ainetevahelisele lõimumisele, õpetajad on huvitatud uute ainealaste teadmiste saamisest, kogemuste vahetamisest väliskolleegidega ja oma silmaringi suurendamisest, õpilastele meeldib kõige enam võimalus suhelda eakaaslastega Euroopast, reisida ja elada kohalikes peredes ning praktiseerida seeläbi koolis õpitavaid võõrkeeli.
Liis Raal-Virks
Kooli Erasmus+ projektijuht
PS! Vaata ka pilte ja artiklit Pärnu Postimehest.

pühapäev, 5. november 2017

DIGITUND ÕPETAJATELE 1. NOVEMBRIL

1. Kadri tutvustas testide loomise keskkonda Testmoz.

Testmoz võimaldab õpetajal luua 4 küsimusetüübiga teste (jah/ei, üks õige vastus, mitu õiget vastust, lünkade täitmine). Õpilased saavad testi täita, kui õpetaja on andnud neile koodi. Õpilased sisestavad oma nime ja koodi ning täidavad testi. Õpetaja näeb hiljem tulemusi.
Kes soovib, võib vaada siit videoõpetust testi loomiseks.

2. Lemme soovitas vahelduseks Power Pointile kasutada rakendust Sway.

Swayd saab tasuta kasutada igaüks, kel on Microsofti konto (Hotmail, Live või Outlook.com). Sway on kättesaadav ka meie kooli Outlooki postkastist.

Vajuta oma kooli postkastis vasakul sinisel alal ruudustikule.

Vali Sway.
Soovi korral vaata siit juhendit.