esmaspäev, 19. veebruar 2018

Progepäev


14. veebruaril osales meie kool Pärnu linna robootikapäeva-projektis. Eesmärgiks on kinkida Eestile rohkem tehnoloogiateadlikke noori. Sellega seoses viidi läbi 100 koolitundi, kus ainet õpiti robotite abil.
Meie koolis toimus 20 tundi. Läbiviijateks olid Tõnu Tillart, Tiiu Kiveste, Ruth Vaga, Kairi Osula, Liina Õmblus, Alex  Väärt ja Katrin Kurvits.
2.c klassi lapsed õppisid Beeboti robotitega massiühikute liitmist. 
2.s klassis valmisid kunstiõpetuse tunnis lauamängud Ozobotiga mängimiseks. 
2.-3.a klass õppis Ozoboti abil lugemist. Lastel tuli lugeda tööjuhiseid ning panna need „robotite keelde“. 
3. ja 4. klassid lahendasid matemaatikas liikumisülesandeid. Edisoni robotitega katsetati, kas arvutatud teepikkuse ja aja suhe kehtib ka päriselus. 
6.s, 8.s ning 8.-9.a klassid tegid tehnoloogiaõpetuses laserprinteriga vineeritöid ja mõõtsid erinevate robotite abil pikkust, kaugust ning pindala. 
6.c ja 7.s klassid kasutasid Dash-roboteid matemaatika-loogika ülesannete lahendamisel. Vaadati, kui kiirelt peab robot liikuma ning kuidas pöörama, et soovitud trajektooril püsida. 
8.-9.a lahendas erinevaid loogikaülesandeid. Ozobotide abil läbiti labürinte. 
Robotite kasutamine tundides tekitas elevust. Laste rõõmsad ja rahulolevad näod andsid tunnistust kordaläinud päevast.

Vaata kokkuvõtvat videod.

2.c klassi video tunniosast.
2.c klassi tööleht ja piltide fail. Koostaja õp. Tiiu Kiveste.

kolmapäev, 13. detsember 2017

Harv juhus

Sellist vaatepilti näeb harva, et õpetajate toas on 2 meesõpetajat.

pühapäev, 10. detsember 2017

CCCC (kliima) projekt

Algklasside õpilased vaatasid multikaid.

Kasvuhoone efekt:

Maa soojenemine:

DIGITUND ÕPETAJATELE 6. DETSEMBRIL

Seekordsel õpetajate digitunnil käsitlesime 3 teemat.

1. Urve P tutvustas õpetajatele GeoGebrat. Seda saab kasutada allalaetud versioonina ja ka veebipõhiselt. https://www.geogebra.org/  Lehel on kättesaadavad ka õppematerjalid.
Veebipõhiselt on mõtet tegutsema hakata siin: https://www.geogebra.org/geometry
Algklasside õpetajad uurisid päris huviga.
Süvitisi minejatele 1 õpetus Allar Veelmaalt: http://www.allarveelmaa.com/geogebra/geogebra.pdf

2. Kristiina näitas õpetajatele, kuidas ta Pinteresti lehelt ja muudest interneti avarustest "pinnib" ehk salvestab enda Pinteresti lehele kogumikesse erinevaid häid ideid (nii kooli- kui ka eraelu huvide mõtteid, lehti, pilte....)
Pinteresti lehel saab loodud kaustad vastavalt soovile määrata avalikuks või teistele nähtamatuks. Sellesse keskkonda oleks hea meelega õpetajad jäänudki, kuid pidid alustama järgmise teemaga ....

3. Lemme tutvustas Outlookis olevat testi loomise rakendust Microsoft Forms.  https://forms.office.com 
Loomine on analoogiliselt Google Formsiga.
Microsoft Forms on lihtne, lihtsustatud rakendus, mille abil saab hõlpsalt luua küsitlusi, teste ja hääletusi. Saab kasutada küsimustike loomiseks, õpetajatelt ja vanematelt tagasiside küsimiseks või klassi ja meeskonna tegevuste planeerimiseks.Testi loomisel saab valida erinevat tüüpi küsimusi:
valikvastustega (1 või mitu õiget);
teksti sisestamisega (piiratud või pikem tekst);
hinnangu andmiseks;
konkreetse kuupäeva küsimiseks.

Suur tänu õpetajatele, kes oma kogemusi jagasid.

Koolitusel osalesid:
Reet J, Kristi, Ruth, Ege, Inga, Eda, Kristiina, Urve P, Alex, Ene, Lemme

teisipäev, 14. november 2017

Kuninga kool käis Saksamaal kaht rahvusvahelist projekti algatamas

Käesolev õppeaasta algas Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile heade uudistega: kool sai rahastuse suisa kahes Erasmus+ projektis osalemiseks. Oktoobris-novembris käidigi pisikese delegatsiooniga Saksamaal projekte algatamas.
25.-28. oktoobril osalesid kooli direktriss Urve Krause ja projektijuht ning prantsuse keele õpetaja Liis Raal-Virks Hannoveris toimunud Erasmus+ projekti “Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity” (tõlkes “21. sajandi 4 olulist oskust: uudishimu, koostöisus, suhtlus ja loomingulisus“) raames esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Antud projekti eesmärgiks on suurendada tänaste õpilaste läbilöögivõimet tööturul, arendades neis oskusi ja pädevusi, mida tänapäeva maailmas vaja on. Rahvusvahelist projektikohtumist võõrustas projekti peakoordinaator-kool nimega Schillerschule Hannover. Kooli eripäraks ja tugevuseks on kakskeelse õppekava võimalus ning inglise keele süvaõpe. Koolis keskendutakse ka loodus- ja reaalainete süvendatud õpetamisele projekti- ja avastusõppe läbi. Lisaks Kuninga koolile osalesid projektikohtumisel partnerkoolid Itaaliast, Hispaaniast ja Hollandist. Esimese projektikohtumise eesmärgiks oli leppida kokku oluliste projektitegevuste tähtaegades, nüanssides ja vastutusalades. Sellel õppeaastal korraldatakse igas partnerriigi koolis logovõistlus, töötatakse välisõpilaste ja –õpetajatega ühiselt Twinspace keskkonnas, töötatakse välja infovoldikud nõuannetega karjäärivaliku teemal ja osaletakse projektilähetustel Hollandis ja Eestis. Neist esimeses külastatakse erinevaid kohalikke ettevõtteid ja osaletakse karjäärialastes töötubades, teises jagatakse partnerkoolide õpetajatele kogemusi karjäärikoordineerimise ja ettevõtlusõppe korraldamisest Eestis ja Kuninga koolis. Pärnus võõrustatakse külalisi antud projekti raames aprilli keskpaigas 2018. aastal.
4.-8. novembril osalesid kooli õppealajuhataja Liina Õmblus ja projektijuht Liis Raal-Virks Saksamaal Neresheimis toimunud Erasmus+ projekti „”CliMates – together for the better” (tõlkes “Kliimasemud – üheskoos parema heaks”) raames toimunud esimesel rahvusvahelisel projektikohtumisel. Projekti eesmärgiks on õpilaste keskkonnaalaste teadmiste süvendamine, keskkonnasõbralike hoiakute kujundamine ja praktiseerimine igapäevaelus, et vähendada meie ökoloogilist jalajälge ning püüda anda oma panus kliimasoojenemise pidurdamiseks. Projekti raames luuakse iga osaleva kooli linna ja maakonda keskkonnaalaseid õpperadu, mida saab ka pärast projekti lõppemist loodusainete tundide raames õpilastega spetsiaalse äpi abil läbida. Seega lõimib projekt nii loodusaineid, informaatikat kui võõrkeeli. Kohtumine toimus projekti koordineerivas koolis nimega Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium, mille koolipere moodustavad umbes 300 õpilast ja 30 õpetajat. Teisteks partnerriikideks on Hispaania, Prantsusmaa ja Ungari. Esimese kohtumise eesmärgiks oli projektiväljundite konkreetsem defineerimine ning soovitud projektitulemuste saavutamiseks vajalike tegevuste detailne planeerimine. Sellel õppeaastal osaletakse õpetajate-õpilastega arvutialastel koolitustel Hispaanias Tenerifel ja Ungaris Budapestis, luuakse oma kooli ümbruskonna looduslikke vaatamisväärsusi tutvustavad materjalid, koostatakse oma riigi ja regiooni looduslikku ja keskkonnaalast eripära käsitlevad küsitlused ning räägitakse sealsetest kliimamuutustest ja –probleemidest, alustatakse suhtlust ja koostööd õpetajate ja õpilaste vahel Twinspace keskkonnas ning osaletakse rahvusvahelistel projektikohtumistel Prantsusmaale kuuluval Martinique’i saarel Kariibidel ning Eestis. Projektikohtumistel tutvustatakse partnerkoolide õpetejatele-õpilastele vastuvõtva maa kliimat, loodust ja keskkonnaalaseid probleeme ning eripära, võetakse osa keskkonnaalastest haridusprogrammidest ja praktilistest tegevustest.
Kuninga kooli pere on asunud innukalt täitma esimesi projektiülesandeid ning nii õpetajad kui õpilased on väga motiveeritud projektides osalema ja neisse panustama. Kooli juhtkond hindab alanud rahvusvaheliste projektide juures eriti nende suunitlust ainetevahelisele lõimumisele, õpetajad on huvitatud uute ainealaste teadmiste saamisest, kogemuste vahetamisest väliskolleegidega ja oma silmaringi suurendamisest, õpilastele meeldib kõige enam võimalus suhelda eakaaslastega Euroopast, reisida ja elada kohalikes peredes ning praktiseerida seeläbi koolis õpitavaid võõrkeeli.
Liis Raal-Virks
Kooli Erasmus+ projektijuht
PS! Vaata ka pilte ja artiklit Pärnu Postimehest.

pühapäev, 5. november 2017

DIGITUND ÕPETAJATELE 1. NOVEMBRIL

1. Kadri tutvustas testide loomise keskkonda Testmoz.

Testmoz võimaldab õpetajal luua 4 küsimusetüübiga teste (jah/ei, üks õige vastus, mitu õiget vastust, lünkade täitmine). Õpilased saavad testi täita, kui õpetaja on andnud neile koodi. Õpilased sisestavad oma nime ja koodi ning täidavad testi. Õpetaja näeb hiljem tulemusi.
Kes soovib, võib vaada siit videoõpetust testi loomiseks.

2. Lemme soovitas vahelduseks Power Pointile kasutada rakendust Sway.

Swayd saab tasuta kasutada igaüks, kel on Microsofti konto (Hotmail, Live või Outlook.com). Sway on kättesaadav ka meie kooli Outlooki postkastist.

Vajuta oma kooli postkastis vasakul sinisel alal ruudustikule.

Vali Sway.
Soovi korral vaata siit juhendit.

kolmapäev, 4. oktoober 2017

DIGITUND ÕPETAJATELE 4. OKTOOBRIL1. Tahvelarvutite kasutamise kord.
Jälgime, et õpilased ei pildistaks ilma tööülesandeta, ei tõmbaks alla uusi äppe.
Ettepanek: äppe saab ainult paroolidega alla tõmmata.
Kui õpetaja soovib mõnda äppi tahvelarvutitesse, siis annab Liinale, Lemmele või Kairile teada.
Kuna iPadid seotud ühe ID-ga, siis pildistades, allalaadises äppi jne ühest tahvlist, tekivad need varsti ka teistesse tahvlitesse.

2. Teistmoodi otsingumootor WolframAlpha
Põhiline erinevus teiste otsingumootoritega seisneb otsingu läbiviimises: teised otsivad vastuseid ja vasteid andmebaasidest, Wolfram Alpha aga “mõtleb” vastuse ise välja. See “mõtlemine”, täpsemalt öeldes tegelikult küll arvutamine, põhineb ülisuurel andmebaasil (triljonites loendatavaid infoühikuid) ning enam kui 50 tuhandel algoritmil (algoritm on juhend arvutamiseks). Teistmoodi toimub ka suhtlemine Wolfram’iga: selle käest saad küsida küsimusi või anda konkreetseid ülesandeid lahendamiseks. Sisuliselt tundub see justkui suhtlemisena. Toimib paremini, kui suhtled inglise keeles.
Vaata lisaks:

Kes leiab sealt midagi põnevat, palun kirjutage sellest Ege loodud veebitahvlile: https://padlet.com/egejuur/kvat5jyen169 

3. Flippity - nimede rühmitamine. 
Vaata näiteks 3.c klassi oma siit. Väga mugav kasutada laste paaridesse loosimisel, rühmade loomisel ja kiirel muutmisel, samuti vastajate, nimede loosimisel.
Juhend iseseisvaks tegutsemiseks.